Nancy Spero
Cleveland, OH 1926 - 2009 New York, NY